Köpevillkor företag

Kursavtal – Allmänna villkor för avtal med företag. Nedanstående gäller för anmälan till en kurs och/eller utbildning – nedan kallad ”kurs”.

För köpevillkor för privatpersoner, se Köpevillkor privatperson

Avtalsparter

Dessa allmänna köpevillkor (”Allmänna Villkor”) gäller för kursavtal med BIM Education AB, org. nr 556684-2166, Gnista gatan 15 754 54 Uppsala, mellan den näringsidkare som åtar sig ekonomiskt ansvar för en person som antas till kurs (”Företaget”) och BIM Education AB

Den person som anmäls och antas till en kurs enligt punkt 2 och 3 nedan benämns fortsättningsvis kursdeltagaren.

Anmälan

Anmälan till en plats på en kurs kan ske via hemsidan www.Bimeducation.se, per e-mail info@bimeducation.se.

Anmälan är bindande.

Bekräftelse

Efter anmälan, och om det finns plats på kursen, skickas en bekräftelse via e-post till kursdeltagare. För Kursdeltagare på en onlinekurs skickas även en bekräftelse direkt per e-post från studieplattformen och med praktisk information. Kursdeltagare på en onlinekurs får två bekräftelser, en från BIM Education AB och en bekräftelse från studieplattformen, båda per e-post.

Bekräftelsen från BIM Education AB skickas första vardagen efter att anmälan är gjord. När Företaget fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts.

Kallelse

Tidpunkt för kursstart anges på www.Bimeducation.se och i bekräftelsen. Kursdeltagare erhåller som en extra påminnelse via e-post en kallelse med praktisk information, såsom tider för respektive kurstillfälle samt adress till kurslokalen, cirka en vecka innan kursen startar.

Kursdeltagare som anmält sig till en onlinekurs med löpande start får enbart bekräftelse enligt punkt 3 ovan. Du kan vänta högst 30 (trettio) dagar med att starta din kurs/utbildning sedan är inloggningsuppgifterna förbrukade. Det kostar 500 kronor att reaktivera länken till kursen/länkarna till utbildningen. På onlinekurser med fast startdatum får Kursdeltagaren dessutom kallelse från BIM Education AB.

BIM Education AB har dock rätt att, förutom vad gäller onlinekurser, kalla till kursstart senare än vad som anges ovan för det fall att kursen annars kan komma att ställas in p.g.a. för få kursdeltagare eller om annat väsentligt skäl föreligger. I sådana fall kan kallelsen komma mycket nära kursstart och då ske via telefon, e-post eller sms.

Avgift och betalningsvillkor

Kursavgiften anges på www.Bimeducation.se och i bekräftelsen. Moms ingår i angiven kursavgift med 25 %.

Kursavgiften ska betalas i enlighet med faktura som skickas ut till Företaget cirka fyra (4) veckor före kursstart. Om inte annat framgår av fakturan ska betalning ske inom trettio (30) dagar från erhållande av faktura. Anmälningsavgift kan förekomma och faktureras i samband med anmälan.

Om betalning inte sker i enlighet med fakturan utgår påminnelseavgift på sextio (60) kr och BIM Education AB har rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta (8) procent.

Kostnader för studiematerial tillkommer enligt p 11.

Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera.

Avanmälan

Om kursdeltagare eller Företaget kan sätta annan person i kursdeltagarens ställe får avanmälan ske mot en administrativ avgift om 500 kronor exklusive moms under förutsättning att Företaget kvarstår som avtalspart och betalningsansvarig.

Avanmälan ska ske skriftligen med e-post till info@bimeducation.se. Ange namn och kontaktuppgifter samt vilken kursavanmälan avser samt ersättarens kontaktuppgifter.

Studieavbrott och studieuppehåll

Studieavbrott

Företaget får inte tillbaka någon del av kursavgiften även om kursdeltagaren avbryter kursen. Enda undantaget från detta är när kursdeltagare drabbas av sjukdom eller olycka som kan styrkas med läkarintyg och därmed inte kan fullfölja kursen. I så fall återbetalas den del av kursavgiften som motsvarar resterande kurstid.

Studieuppehåll

Efter påbörjad kurs kan en kursdeltagare få göra studieuppehåll på grund av sjukdom, olycka eller graviditet för att senare fortsätta kursen inom tolv (12) månader, under förutsättning att BIM Education AB skriftligen via e-post medger detta och att det går att ordna praktiskt.

Inställd kurs/ändrad tid för kurstillfällen

BIM Education AB förbehåller sig rätten att, med undantag för onlinekurser, ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare. Minimiantalet kursdeltagare för en kurs framgår av bekräftelsen. Eventuell betald kursavgift återbetalas till Företaget om kursen ställs in.

Om en kursstart skjuts upp mer än en vecka har kursdeltagare rätt att skriftligen via e-post avanmäla sig från kursen och Företaget har då rätt att återfå eventuell betald kursavgift.

Om tidpunkten för kurstillfällena ändras efter det att kursdeltagare fått sin bekräftelse, och denna ändring är av väsentlig betydelse för kursdeltagaren har denne rätt att avanmäla sig och Företaget har då rätt att återfå eventuell betald kursavgift.

BIM Education AB förbehåller sig i övrigt rätten att göra schemaändringar när så krävs.

Kursens innehåll och omfattning

BIM Education AB åtar sig att ge kursen i enlighet med vad som framgår av kursinnehållet på www.bimeducation.se.

Kursens omfattning i antal timmar anges på www.bimeducation.se och i bekräftelsen.

Kursdeltagare och Företagets åtaganden

Kursdeltagare förväntas delta på bästa sätt under kursen och bidra till ett bra studie- och arbetsklimat för samtliga kursdeltagare.

Företaget åtar sig att tillse att kursdeltagare får del av dessa allmänna villkor.

Studiematerial

Vilket studiematerial och vilken studielitteratur som krävs framgår på hemsidan, www.bimeducation.se och i bekräftelsen.

Kostnaden för studiematerial och studielitteratur ingår normalt inte i kursavgiften.

Olycksfallsförsäkring

Kursdeltagare är försäkrad för olycksfall på väg till eller från samt under pågående kurs.

Personuppgiftspolicy

Våra deltagares integritet är viktig för oss. Därför har vi upprättat en personuppgiftspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. Vid frågor eller anmärkningar kring behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Här hittar du vår personuppgiftspolicy.

Kontaktuppgifter, information och meddelanden

BIM Education AB skickar information och meddelanden till Företaget och kursdeltagare med e-post till av Företaget och kursdeltagaren anmäld e-postadress.

Meddelande från Företaget och kursdeltagare kan lämnas till BIM Education AB genom e-post till info@bimeducation.se.

Företaget och kursdeltagare ska underrätta BIM Education AB om ändring av kontaktuppgifter. Ändringar av Allmänna Villkor BIM Education AB har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor.

Ändringar av Allmänna Villkor

BIM Education AB har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor.

Tvist

Uppstår tvist om avtalet mellan Företaget och BIM Education AB ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas ska tvisten prövas av allmän domstol med Uppsala tingsrätt som första instans.

 

×

BIM Education är den moderna och nystartade skolan som vill revolutionera byggnadssektorn tillsammans med engagerade studenter som snart kommer leda det moderna näringslivet. Vi vill nå våra mål genom att arbeta nära näringsverksamheten och utveckla den med dagens teknik. Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och vi på BIM Education vill anpassa vår utbildning efter vår moderna tid. Hos oss får du arbeta med de hetaste programmen inom 3D 4D och 5D som låter dig alltid vara steget före i planeringen. Vill du vara med och förändra samhället på ett modernt sätt? Sök ett av våra många utbildningar som kan passa dig.

×

Kursbeskrivning

I kursen lär du dig för att ytterligare underlätta samordningen av olika discipliner i ett modernt byggprojekt. Genom att använda Solibri för att utföra avancerade analyser av en byggnads livscykel får du kunskap om de arbetsmetoder som är lämpliga vid skapandet, samordningen och granskningen av en byggnads livscykel genom byggprocessen.

Under kursen går vi igenom stegen som krävs för att kontrollera och analysera uppbyggnaden av de klassifikationer som modeller levereras med. Vi bygger också upp egna regelverk för automatiserade kontroller samt lär oss att anpassade dem till specifika projekts olika behov.

Vi lär oss funktioner som Information Take Off (ITO), regelanpassade kollisionskontroller och diverse verktyg som kommer ge deltagarna en djupare förståelse för Solibris avancerade funktioner.

Målgrupp

Dig som arbetar som samordnare, koordinator eller Projektörer i projekt som tillämpar BIM-metodiken eller dig som arbetar med programmet Solibri.

Upplägg

×

Kursbeskrivning

Lär dig vad BIM-metodiken faktiskt innebär och hur den tillämpas i byggbranchen. Det här är kursen för dig som vill få en solid grund i vad begreppet ”BIM” faktiskt innebär och hur BIM-metodiken skiljer sig från traditionell projektering.

I denna kurs på 3 dagar börjar vi med att titta på traditionell projektering i AutoCAD och går sedan succesivt framåt till de allt mer moderna verktygen och arbetsmetoderna som BIM-metodiken tillämpar. Detta är en utmärkt kurs för dig som ska börja arbeta i projekt som tillämpar BIM-metodiken och därmed behöver få en bra förståelse för hur arbetssättet skiljer sig från traditionell projektering.

Kursen är uppbyggd för att inkludera många praktiska moment där du som deltagare får möjlighet att lära dig BIM-metodikens uppbyggnad och styrkor men också vilka problem som kan uppstå när man försöker implementera metoden.

Målgrupp

Dig som avser att arbeta som projektör, samordnare, koordinator eller motsvarande i projekt som ska tillämpar BIM-metodiken.

Kursinnehåll

Förkunskaper

Minst 1 års yrkeserfarenhet eller motsvarande av arbete inom projekt i byggbranschen.

×

Kursbeskrivning

I moderna byggprojekt arbetar vi allt mer med avancerade 3D-modeller som fullpackade med information. Den stora mängden information i modellerna ger enorm potential att effektivisera arbetet och därmed spara både tid och pengar. Den ökade komplexiteten innebär dock också ökade krav på kompetens hos personalen för att faktiskt realisera dessa effektiviseringar. Denna kurs syftar på att via programmet Solibri förmedla den kompetensen till dig som deltagare.

Under kursens 2 dagar börjar vi i det grundläggande med hur ni bör strukturera upp arbetsordningen när ni arbetar med BIM-samordning och fortsätter hela vägen tills att de erhållna modellerna är granskade och att rapport kan skapas inför möten med de inblandade entreprenörerna.

Du får också lära dig att koordinera IFC modeller från olika discipliner med hjälp av det öppna filformatet IFC. När modellerna är inladdade går vi igenom hur information är lagrad i modellerna och hur man kan går till väga för att kvalitetssäkra att de modeller man fått levererade uppfyller de grundläggande krav som ställts.

Efter genomgången kurs har du kunskaper om hur du med hjälp av Solibri kan öka kvaliteten i BIM-modeller och skapa en ökad samsyn genom byggprocessens olika faser. Deltagarna kommer att lära sig hantera de vanligaste funktionerna i Solibri för att genomföra kollisionkontroller och exportera resultat i form av presentationer.

Målgrupp

BIM-samordnare, BIM-koordinatorer, Projektörer

Upplägg

Dag 1

Vad bör man tänka på i ett projekt som tillämpar BIM-metodiken?

Vad är skillnaden mellan filformat som är stängda och öppna (IFC)?

Hur exporterar vi IFC-filer och hur anpassar vi exporten utefter rätt ändamål?

Hur kan vi använda Solibri för att kontrollera och analyserar vi informationen i BIM-modeller med hjälp av Solibris klassifikationer och regelverk?

Hur kan vi skapa rapporter för att presentera utvärderingarna av de modeller vi granskat?

Dag 2

Vi repeterar olika funktioner samt går igenom olika frågeställningar som kan dyka upp i ett BIM-projekt.

Vad innebär klassifikationer och vad har de för roll i BIM-projektering?

Hur fungerar Solibris regelverk för att hitta fel i modellerna?

Hur specialanpassar de regelverk som Solibri använder för att upptäcka felaktigheter i modellerna?

Förkunskaper och krav

Grundläggande kunskaper inom BIM-program samt datorvana. Kursen kräver egen dator med programvaran Solibri

×

Kursbeskrivning

Kursen lär dig att modellera enklare handlingar i AutoCAD. Under det första kurstillfället fokuserar vi på att lära dig de grundläggande verktygen i mjukvaran. Du får en grundläggande förståelse för hur programmet är uppbyggt för att kunna arbeta effektivt i verktyget.

När du kan grunderna bygger vi vidare på den kunskapen och du lär dig att använda verktygen. Du får projektera olika uppgifter i ökande svårighet. Genom att arbeta med uppgifter och får stöd av handledaren får du praktiska kunskaper i verktyget.

Upplägget går både igenom teorin för hur verktyget är uppbyggt och ger dig praktiska kunskaper för att använda det. Kursens upplägg bygger på tidigare erfarenheter av utbildning mot både företag och högskolor och fokus är på att du efter avslutad kurs ska kunna arbeta självständigt med AutoCAD.

Som ett steg i att säkerställa detta så ingår det efter kursen 1 timme gratis konsultation i en månad efter kursens avslutande. Detta minskar risken att du direkt efter avslutad kurs fastnar i ett moment utan att ha någon att ha någon att rådfråga. Vidare ger det möjlighet att få svar på mer specifika moment som eventuellt inte ingick i kursen.

Varför är det viktigt att lära sig AutoCAD?
Nästan helt oavsett vilken del av byggbranschen man befinner sig i så hanterar man ritningar av olika slag. En mycket stor del av dessa skapas med hjälp av programvaran AutoCAD vilket gör programmet till ett av de mest relevanta verktygen man kan lära sig.  Att lära sig AutoCAD ger värde oavsett om man är ny i branschen, vill öppna nya dörrar i branschen eller vill stärka sin redan befintliga kompetens.

Vem har nytta av att gå utbildningen?
Kursen är relevant för alla som arbetar med någon form av ritningar. Även om dina arbetsuppgifter egentligen inte kretsar kring att faktiskt skapa ritningar så ger kunskaper i AutoCAD en större förståelse för hur ritningar tas fram, dess begränsningar och dess möjligheter.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med eller har intresse av 3D-ritningar.

Kursinnehåll

 

×

Kursbeskrivning

Kursen avser att lära deltagaren alla grunder i att skapa en arkitekturmodell i Revit. Under den första dagen ligger fokus på att steg för steg lära sig de grundläggande verktygen i programmet. När grunderna blivit mer bekanta får du möjlighet att befästa kunskaperna genom att tillämpa verktygen tillsammans handledaren och rita upp ett enklare bygglov. Detta tillvägagångssätt maximerar dina förutsättningar att även efter kursens avslutande kunna arbeta självständigt.

Upplägget bygger på tidigare erfarenheter av mycket uppskattade utbildningar mot både företag och högskolor.

Fokus är på att deltagaren efter avslutad utbildning i så stor grad som möjligt kunna arbeta med grunderna i Revit i yrkeslivet.

Som ett steg i att säkerställa detta så ingår det i kursen 1 timme gratis konsultation i en månad efter kursens avslutande. Detta minskar risken att du direkt efter avslutad kurs fastnar i ett moment utan att ha någon att ha någon att rådfråga. Vidare ger det möjlighet att få svar på mer specifika moment som eventuellt inte ingick i kursen.

Målgrupp

Kursen är relevant för den som antingen skapar eller behöver hantera byggnadsritningar och vill effiktivisera sitt arbete. Revit ger dig som söker en större förståelse för hur 3D-modeller är uppbyggda, hur de skapas, deras begränsningar och dess möjligheter, även om dina arbetsuppgifter inte huvudsakligen kretsar kring att skapa 3D-modeller.

Kursinnehåll

 

Förkunskaper

Grundläggande datorvana krävs. Dator och mjukvara tillhandahålls under utbildningen.

 

×

Intresseanmälan

 
×